Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 29.3.2018, päivitetty viimeksi 10.8.2018.

  1. Rekisterinpitäjä

Käännöspalvelu Kielimuuri
Teerijärvenkuja 10
35100 Orivesi as
Y-tunnus: 2326064-9

  1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Anne-Mari Lehtola
Sähköposti: anne-mari.lehtola@kielimuuri.fi
Puhelin: 040 730 8166

  1. Rekisterin nimi

Käännöspalvelu Kielimuurin asiakas- ja markkinointirekisteri

  1. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

 EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on joko

- rekisteröidyn kanssa solmittu sopimus
- rekisteröidyn suostumus
- lakisääteinen velvoite tai
- rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Henkilötietoja voidaan käsitellä sopimusvelvoitteiden täyttämiseen sekä muuhun yhteydenpitoon rekisteröidyn kanssa, markkinointiviestintään ja liiketoiminnan kehittämiseen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

  1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi, tarpeelliset yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite), y-tunnus, asema organisaatiossa, verkkosivuston osoite, tiedot asiakkaan tilaamista palveluista sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta, rekisteröidyn lähettämä aineisto (esimerkiksi tiedostot), asiakaspalaute sekä luvat, suostumukset ja kiellot.

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään tai julkisista tietolähteistä.

  1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille. Luovuttaminen on kuitenkin mahdollista perusteltua käyttötarkoitusta varten.

  1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos tietoja kuitenkin siirretään, rekisterinpitäjä huolehtii henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja käsittelystä lain edellyttämällä tavalla.

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän tiloissa tai asianmukaisesti suojatulla palvelimella. Henkilötietojen käsittelyyn on oikeus niillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen. Rekisteritiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta teknisillä ratkaisuilla ja sovelluksilla. Rekisteritietojen säännöllisestä varmuuskopioinnista huolehditaan sekä tietojen palauttamismahdollisuus varmistetaan. Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista

Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia virheellisten tai puutteellisten tietojen korjaamista, täydentämistä tai poistamista. Pyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän edellä mainitulle yhteyshenkilölle rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

  1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietonsa siirrettäväksi sähköisessä muodossa toiselle palveluntarjoajalle. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Rekisteröidyn pyyntö, suostumuksen peruutus ja kielto osoitetaan rekisterinpitäjän edellä mainitulle yhteyshenkilölle rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilörekisterin tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin niiden säilyttäminen on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi. Tietoja voidaan säilyttää kirjanpitolainsäädännön tai muun pakottavan lainsäädännön vuoksi kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Takaisin etusivulle